Parmigiano Reggiano Freshly Shredded

Each package contains about 0.33lb of Parmigiano Reggiano Freshly Shredded